کد تیتراژ برنامه ی نشان بی نشان ها از محسن یگانه
نشان بی نشان ها

کد HTML:
<p align="center"><head><center><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='redirect.php?a=pichaK.nEt/music/32/Mohsen-yeganeh/tak/14.js' ></script></center></head></p><div style="display:none"><strong><a href="redirect.php?a=forums.picHak.nEt/forum331.html">کد موزیک</a></strong></div>
نذار که سفره ی دلت ، پیش غریبه وا بشه
این بغض نشکسته باید ، سهم خود خدا بشه


پا به دنیای فرشته ها بذار
دنیای فرشته ها حقیقته
واسه تو که بوی آسمون می دی
گم شدن تو زندگی ، مصیبته (مصیبته،مصیبته)


آخرین نشونه ی رسیدنی
که واسه همیشه بی نشون می شی


پا رو مخمل ستاره ها بذار
داری همسایه ی آسمون می شی


وارث نجیب زخم های درشت
طاقت دل های پرپر نداری
سرتو رو شونه های من بذار
وقتی عاشقی و سنگر نداری


آخرین نشونه ی رسیدنی
که واسه همیشه بی نشون می شی


پا رو مخمل ستاره ها بذار
داری همسایه ی آسمون می شی


نذار که سفره ی دلت ، پیش غریبه وا بشه
این بغض نشکسته باید ، سهم خود خدا بشه
نشون بی نشون من ، به قلب آسمون بزن
تا مردم از روی زمین ، ستارتو نشون بدن