کد آهنگ تبر نزن به ریشه ی درخت خشک زندگی از محسن یگانه
تبر نزن


کد HTML:
<p align="center"><head><center><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='redirect.php?a=PICHak.net/music/32/Mohsen-yeganeh/tak/17.js' ></script></center></head></p><div style="display:none"><strong><a href="redirect.php?a=forums.picHak.nEt/forum331.html">کد موزیک</a></strong></div>
چرا برگشتی باز پیشم اخه دوباره
چرا برگشتی باز پیشم اخه دوباره
تو که می دونستی دلم طاقت نداره
تورو دست کم گرفتم غمتو به جون خریدم حتی کینه ی
چشاتو انگاری اصلا ندیدم
تبر نزن به ریشه ی درخت خشک زندگی
افت جون من نشو طعنه نزن به سادگی
کی می شه پایون بگیره زخم زبونات ای عزیز
خودم می دونم عاشقم نمک به زخم من نریز