این ترفند به شما این امکان را ميدهد که بعضی از درایوها را مخفی کنيد یا حتی ميتوانيد تمام درایوها را مخفی کنيد
برای این کار وارد رجيستری شوید و این کليد را در آن پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr ent Version \ Policies\Explorer
بسازید گردونه ها وقتی مقدارشان صفر باشد قابل دیدن هستند و اگر dword را از نوع NoDrives متغير به نام
مقدارشان ١ باشد مخفی ميشوند برای هر گردونه ميتوانيد به صورت زیر استفاده کنيد :
A : 1
B : 2
C : 4
D : 8
E : 16
F : 32
G : 64
H : 128
I : 256
J : 512
K : 1024
والی آخر ....
را با هم D و ٨ برای C را مخفی کنيد ميبایست دو مقدار ۴ برای درایو D و گردونه c برای مثال اگر بخواهيد گردونه
بدهيد اما برای مخفی کردن NoDrive جمع کنيد و مقدار ١٢ را بدست آورید این همان عددی است که باید به متغير
بدهيد . NoDrive تمام درایوها باید مقدار ۶٧١٠٨٨۶٣ را به متغير
برای این که تغييرات را ملاحظه کنيد باید سيستم خود را از نو بوت کنيد