ابتدا وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\P layer
و جهت حذف ليست فایلهای پخش شده " زیر کليد " زیر را یافته محتویات آن را حذف کنيد :
…\RecentFileList
های پخش شده " زیر کليد " زیر را یافته محتویات آن را حذف نمایيد : URL و جهت حذف