ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ اشعه ايکس چاندرا شواهدي يافتند که راه شيري توسط هاله اي بزرگ از گاز داغ احاطه شده که اندازه اش صدها هزار سال نوري است . حدس مي زنيم که جرم اين هاله در حدود جرم همه ستارگان کهکشان راه شيري باشد . در صورت تاييد جرم اين هاله گاز براي مشکل باريونهاي مفقود کهکشان توضيحي مي يابيم . باريونها ذراتي مثل فوتونها و نوترونها هستند که بيش از 99.9 درصد جرم اتمهاي کيهان را تشکيل مي دهند اندازه گيري مسافت هاله هاي گازگهکشانها نشان مي دهد از زمانيکه عالم چند ميليارد ساله بوده مواد باريونيک وجود داشتند و تقريبا يک ششم جرم و تراکم ماده سياه بوده با ادامه مطالعات مشخص شد که نيمي از بار يونها را نمي توان محاسبه کرد اما اخيرا تيمي از 5 ستاره شناس با استفاده از اطلاعات چاندرا ، تلسکوپ فضايي نيوتون و ماهواره ژاپني جهت تشخيص ميزان دما توانستند مقدار هاله گاز داغ را بسنجند چاندرا هشت منبع درخشان اشعه ايکس را شناسايي کرد که دور از کهکشان راه شيري در فاصله صدها هزار ميليون سال نوري ازآن قرار دارند اين منابع اشعه ايکس دوردست توسط يونهاي اکيسژن مجاور کهکشان ما جذب مي شوند. مطالعات پيشين نشان مي داد که راه شيري و ساير کهکشانها که در گاز گرم قرار گرفته اند دماهاي مابين صد هزار تا يک ميليون درجه کلوين دارند . تحقيقات جديد نشان داده که هاله گاز داغ اطراف راه شيري بسيار بزرگتراز هاله هاي گاز گرم است .آنجلي گوتا سردبير مجله نجومي درباره اين تحقيق مي گويد : "ما مي دانيم که اطراف کهکشان را گاز فرا گرفته و مي دانيم که اين گاز چقدر داغ است سوال اصلي اين است که اين هاله ها چقدر بزرگند و جرمشان دقيقا چقدر مي باشد " با استفاده از تلسکوپهاي نامبرده دريافتيم که جرم گازبيشتراز 10ميليارد برابر خورشيد است شايد به بزرگي 60 ميليارد خورشيد و اين جرم بسته به فاکتورهايي نظير نسبت اکسيژن به هيدروژن مي باشد ما گامي مهم در حل مساله باريونهاي مفقوده برداشته ايم رازي که بيش از يک دهه ستاره شناسان را درگير خود کرده بود باريونها در هاله گازي که درجه حرارتش ميليونيست در اطراف کهکشان راه شيري پنهان شده اند .

برگرفته از : ناسا