به نقل از مهر، یحیی آل اسحاق در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شرایط امروز اقتصاد را یک شرایط ویژه دانست و گفت: تشخیص این فضا بسیار مهم است و هر گونه برنامه ، تدبیر و سیاستی که برای مقابله با آن در نظر گرفته می شود باید حتما با تشخیص این فضا باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این فضا هم اکنون تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: افرادی که با ایران سر ناسازگاری دارند، به جای آنکه مستقیما دولت و حاکمیت را درگیر کنند، دو حوزه را به صورت مستقیم انتخاب کرده و تلاش دارند مردم را از حکومت و نظام آزرده و نشاط را از آنها بگیرند؛ بنابراین اگر مردم را از نظام گرفته و به این روابط آسیب برسانند تا حدودی موفق بوده اند.

به گفته آل اسحاق، در حوزه اقتصاد دشمنان تلاش دارند تمام منافع و گلوگاههای اقتصادی را ببندند اما در این میان باید واقع نگر باشیم، چرا که فرصت مناسبی برای بخش خصوصی فراهم شده که با واقعیت فکری می تواند در راه درست قرار گیرد.

وی اظهار داشت: باید صراحتا قبول کرد که دشمن به کشور حمله کرده و تهدیدات جدی را علیه ایران تنظیم کرده است؛ بنابراین باید با یک طرح عملیاتی و ساماندهی افسران میدانی در راه مقابله با آن گام برداریم.

آل اسحاق تاکید کرد: همگان باید بپذیرند که کشور هم اکنون در یک جنگ نرم افزاری قرار گرفته است که برای مقابله با آن باید قبول کرد که در مقابل ما کارزاری قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: در این کارزار اگر دشمنان یک پنجره را به روی ما می بندند ما باید ۱۰ پنجره دیگر را باز کنیم و از هر گونه تلاطم و اختلاف مطلقا پرهیز نماییم. در این میان البته باید از بخش خصوصی نیز حمایت کافی به عمل آید.

وی گفت: اگر قرار است اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود باید تمام الزامات آن را نیز در نظر گرفت و حوزه اقتصاد را با ادبیات و فرمول خاص خود مدیریت کرد.