به نقل ازايسنا،* با بيان اينكه هر يك از داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۱، مي*توانند با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و وارد شدن به بخش مشاهده كارنامه نتايج علمي (اوليه) كارنامه خود را ملاحظه كنند، گفت:* داوطلبان با وارد كردن مشخصات كارت اعتباري ثبت*نام در آزمون، شامل شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه و يا با وارد كردن اطلاعات آزموني و مشخصات فردي شامل شماره داوطلبي، شماره پرونده، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد مي*توانند در اين راستا اقدام كنند.

كارنامه نتايج علمي از دو بخش عمده مشخصات شناسنامه*اي و تحصيلي داوطلب حاوي «شماره* پرونده، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، زبان خارجي، سهميه، وضعيت معلوليت، عنوان ديپلم، كد ديپلم، سال اخذ ديپلم، كد دانش*آموزي، كد منطقه اخذ ديپلم، معدل كتبي ديپلم، محل اخذ مدرك پيش* دانشگاهي، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل تولد، استان بومي، ناحيه بومي و قطب بومي» و مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه*هاي آزمايشي شامل «شماره داوطلبي، نمرات خام (به درصد) در هر يك از دروس عمومي و اختصاصي، نمره كل در هر يك از زيرگروه*ها، رتبه در سهميه در هر يك از زير گروه*ها، رتبه كشوري در هر يك از زير گروه*ها، نمره كل براي رشته*هاي پرستاري ويژه بهياران، رتبه كل در سهميه، آخرين رتبه مجاز، رتبه كل كشوري، وضعيت داوطلب در خصوص مجاز به انتخاب رشته بودن (در دوره*هاي روزانه و شبانه، نيمه حضوري و مجازي و بين*المللي، پيام نور، غير انتفاعي، تربيت معلم، فرهنگيان و بهياران) و وضعيت اطلاعات داوطلب و علاقه**مندي*هايي كه (در خصوص مراكز پيام* نور، غيرانتفاعي، تربيت معلم، آموزگار، بهيار و كارمندي)،» تشكيل شده است.

در اين گزارش در رابطه با نحوه استخراج نمرات نمرات خام و نمره كل زير گروه*ها، آمده است: نمره خام در هر درس با توجه به ضوابط آزمون سراسري براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحيح ۳ امتياز تعلق مي*گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي*شود. لذا نمره خام در هر درس (اعم از عمومي و اختصاصي) به اين صورت محاسبه مي*شود: نمره خام داوطلب در هر درس به درصد، برابر است با «تعداد پاسخ*هاي غلط منهاي تعداد پاسخ*هاي صحيح ضربدر ۳ ، تقسيم بر تعداد كل سوالات آن درس ضربدر ۳» كه نتيجه آن در ۱۰۰ ضرب خواهد شد.

با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و اختصاصي است، نمرات خام تراز مي*شود. براي تعيين نمره تراز، لازم است تمامي نمرات خام كليه داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، يافتن نمره تراز دروس (اعم از عمومي و اختصاصي) توسط داوطلب امكان*پذير نيست.

نمره كل در زير گروه نيز به اين صورت محاسبه مي*شود: نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي*باشد. متذكر مي*شود كه ضريب دروس تخصصي ۳ برابر مي*شود.

بر اساس اين گزارش، بر اساس مصوبه شانزدهمين جلسه كارگروه ماده ۴ قانون پذيرش دانشجو، در آزمون سراسري سال ۱۳۹۱، سوابق تحصيلي ديپلمه*هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال*هاي ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان حداكثر ۲۵ درصد با تاثير مثبت در گزينش نهايي اعمال خواهد شد.

به اين ترتيب براي هر داوطلب دو نمره كل، يكي بدون تاثير سوابق تحصيلي و ديگري با تاثير آن ساخته شده و نمره بالاتر ملاك گزينش داوطلب قرار مي گيرد. نحوه تاثير سوابق تحصيلي گروه*هاي آزمايشي مختلف توسط سازمان سنجش صورت مي*پذيرد و نهايتا نمره كل داوطلب مشمول سوابق تحصيلي در صورت ملاك عمل قرار گرفتن سوابق تحصيلي وي، محاسبه مي*شود.

گفتني است، ميزان تاثير نمرات دروس ديپلم با تاثير مثبت و حداكثر ۲۵ درصد است (به طوري كه اگر رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد، ميزان تاثير دروس موثر ۲۵ درصد خواهد بود. اما اگر رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تاثير دروس موثر وي بر اساس دروس موثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي ۲۵ درصد جايگزين مي*شود).

به گزارش ايسنا، ميزان سوابق تحصيلي در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم بر اساس جدول زير محاسبه و اعمال مي*شود:

كنكور
گفتني است، براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال*هاي ۸۴ تا ۹۰ مي*باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.