نانو لوله های کربنی:
نانو لوله های کربنی بر اساس محور چرخششان می توانند عایق. رسانا. یا نیمه رسانا باشند.
البته قطر نانو لوله ها نیز بر میزان رسانایی آنها تاثیر گذار است. نانو لوله های با قطر کمتر رسانای
الکتریکی بهتری هستند. این ساختارهای کربنی علاوه بر رسانایی بالا استحکام مکانیکی بسیار خوبی نیز دارند
و از آنها برای ساخت کانال هدایت ترانزیستورها و نوک میکروسکوپ های عکسبرداری در ابعاد نانو استفاده میشود.
فولرین ها:
از دیگر نانو ساختارهایی که حتی نسبت به نانو لوله های کربنی کاربردهای بیشتری در صنعت نانو الکترونیک دارند
فولرین ها هستند. انواع ترکیبات فولرین ها با فلزاتی نظیر( k(3) c(60 و( cs(2)rbc(60که در آنها فضای خالی درون
فولرین را فلز پر میکند خاصیت ابر رسانایی دارند. کاربرد دیگر فولرین ها استفاده از آنها به عنوان ورودی های منطقی است. برای این منظور با لیتو گرافی طلا روی یک سطح سیلیکونی و عبور جریان از سیم های طلا یک صفحه مشبک که فاصله بین اتصالات آن در حدود نانومتر است ایجاد میکنند. سپس محلول رقیق حاوی فولرین ها را بین اتصالات قرار میدهند بطوریکه در هر فاصله یک فولرین قرار گیرد. با برقرار شدن جریان در سیم های طلا فولرین به علت یک پدیده کوانتومی شروع به نوسان کرده و جریان در زمان های معینی برقرار می شود.