اگر از عناصر فنی و ظاهری شعر بگذریم،زمینه ی معنوی شعر،حاصل تجربه ی عاطفی یا اندیشه وخیالی است که شاعر در آفرینش شعر خود به کار گرفته است.


حماسی


غنایی


مدحی


تعلیمی


دینی


انتقادی


مرثیه


وصفی


قصصی


مناظره


عامیانه و محلی


انواع فرعی


منبع:دانشنامه رشد