خطوط میدان الکتریکی به نظر می رسد نقشه*ای که بتواند جهت و شدت میدان را در هر نقطه نشان دهد ، بسیار مفید باشد . مایکل فارادی یک ایده برای چنین نقشه*ای ارائه داد و نام آن را خطوط میدان الکتریکی نهاد. از آنجا که شدت میدان الکتریکی برابر نیروی وارد بر واحد بار می*باشد ، لذا گاهی به خطوط میدان الکتریکی ، خطوط نیرو نیز گفته می*شود. در محل های شماره گذاری شده 1 الی 8، به بار آزمون نیروی دافعه ای وارد می شود که فلشها جهت این نیرو را نشان می دهند. لذا میدان الکتریکی حاصل از بار q+ به صورت شعاعی از بار مزبور خارج می شوند. خطوط میدان الکتریکی طوری رسم می شوند تا این جهت را نشان دهند. این خطوط از محل بار q+ شروع شده و به صورت شعاعی خارج می شوند. در این حالت ، خطوط به سمت داخل و شعاعی هستند زیرا نیروی وارد بر یک بار آزمون مثبت ، به صورت جاذبه* می*باشد که نشان می*دهد جهت میدان به سمت داخل می*باشد. بطور کلی خطوط میدان الکتریکی همیشه به سمت خارج بار مثبت و بسوی بار منفی می*باشد. در شکل های بالا ، برای سادگی ، میدان حاصل از بار مثبت و منفی فقط در دو بعد رسم شده*اند . در حقیقت خطوط میدان در فضا سه بعدی می باشند و به صورت شعاعی در اطراف بار نقطه*ای وجود دارند . تعداد خطوط میدان نیز بیشمار هستند . اما برای سادگی و وضوح تنها تعداد محدودی از این خطوط رسم می*شوند. البته بهتر است تعداد خطوط متناسب با بار رسم شوند . بدین معنی که تعداد خطوط اطراف بار ٥q+ ، پنج برابر تعداد خطوط اطراف بار q+ است . شکل خطوط میدان اطلاعات خوبی در مورد شدت یا اندازه میدان در بر دارد . در نزدیکی بارهای الکتریکی ، جایی که میدان الکتریکی قوی است، خطوط میدان خیلی فشرده*تر می*باشد. این موضوع در حالت کلی صحیح می*باشد بدین معنی که در محلهایی که خطوط میدان به هم نزدیکترند شدت میدان الکتریکی بیشتر و قوی*تر می*باشد. در حقیقت صرف *نظر از تعداد بار موجود در فضا تعداد خط عبوری از سطحی مشخص متناسب است با اندازه میدان الکتریکی در آن محل . حال که با اصول مهم در رسم خطوط میدان الکتریکی و مفهوم و نحوه استفاده از آنها آشنا شدید، می توانید با مراجعه به بخش مدلسازی مهارت خود را در به کار گیری مطالبی که آموخته اید افزایش دهید