اقتصاد > اقتصاد*ملی- مجلس با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی*ها و بدهی*های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی*های خود را لغو و مصوب کرد:
درآمد حاصل از افزایش دارایی*های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان*های ناشی از کاهش برابری*های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.
اخیرا دولت با کسب درآمد 74هزار میلیارد تومانی از این محل قصد داشت بدهی*های سازمان هدفمندی، شرکت*های دولتی و بانک*ها به بانک مرکزی را تسویه کند تا براساس اظهارات رئیس*جمهور، دولت بدون بدهی به*کار خود پایان دهد.
احمد توکلی برای نخستین*بار به این تصمیم اعتراض کرد و حتی به دیوان عدالت اداری هم شکایت برد.
همچنین رئیس* دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ۷۴هزارمیلیاردی دولت خبر داد. محمد جعفر منتظری گفت: جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد و تمام وقت جلسه به بررسی این مصوبه اختصاص داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پس از استماع نظرات کارشناسان و بررسی دقیق این مصوبه با اکثریت آرا این مصوبه ابطال شد.