کد : ۱۰۱۴۲
نام : مادر
.
کد : ۱۰۱۴۱
نام : مادر به زبان انگلیسی
.
کد : ۱۰۱۴۴
نام : الله
.
کد : ۱۰۱۴۷
نام : محمد
.
کد : ۱۰۱۴۶
نام : صلوات