میدان الکتریکی بسیاری از نیروهایی که شما می*شناسید، نیروهای تماسی می*باشند، مثلاً شما ماشین را بوسیله دستهایتان هل می*دهید یا یک ورزشکار بوسیله راکت تنیس به توپ ضربه می زند. اما بر خلاف موارد فوق، نیروی گرانشی و نیروی الکتریکی از راه دور اثر می*کنند و به عبارت دیگر، این نیروها حتی اگر دو جسم در تماس هم نباشند به یکدیگر نیرو اعمال می*کنند. (مثلاً زمین به ماهواره نیرو وارد می*کند یا شانه باردار ‎باریکه آب را جذب می*کند.) درک نیرویی که از فاصله دور اعمال می*شود کمی دشوار است. نیوتن نیز وقتی در ابتدا قانون جاذبه بین جرمی را بیان می*کرد به نامانوس بودن آن اشاره نمود. یک راه حل مناسب برای بیان چنین موقعیت*هایی استفاده از مفهوم میدان می*باشد . این ایده ابتدا توسط فارادی بیان شد . با اینکه فارادی در زمینه ریاضی مهارت چندانی نداشت و بیشتر دانسته های او از مشاهده آزمایشات حاصل شده بود، اما این ایده چنان مناسب بود که بعدها بسیار مورد استقبال قرار گرفت. ماکسول مفهومی را که فارادی بیان کرده بود از نظر ریاضی تکمیل نمود و به این ترتیب مبنای تئوری های جدید الکترومغناطیس به وجود آمد. بنا به نظر فارادی ، اطراف هر بار یک میدان الکتریکی وجود دارد که تمام فضا را پوشش می*دهد . وقتی بار دومی در نزدیکی بار اول قرار می*گیرد از آن جهت احساس نیرو می کند که در آن محل میدان الکتریکی بار اول وجود دارد . به عبارت دیگر میدان الکتریکی موجود در محل بار دوم مستقیماُ روی بار اثر گذاشته و نتیجه آن اعمال نیرو به آن خواهد بود . البته بایستی تاُکید شود که میدان از جنس ماده نمی*باشد . شرایطی را در نظر بگیرید که یک بار تحت تاثیر نیروی الکتریکی سایر بارها قرار *گیرد. به عنوان مثال بار q در شکل روبرو تحت تاثیر نیروی F که جمع برداری نیروهای اعمالی توسط میله و دوگوی بارداراست ، قرار دارد . نیروی وارد بر واحد بار q که در مثال فوق مورد بررسی قرار گرفت یک مفهوم بسیار مهم را در الکتریسیته تاکید می*کند . این ایده میدان الکتریکی نامیده می*شود. این ایده از ترکیب نیروی الکتریکی و بار آزمون حاصل می*شود . تعریف میدان الکتریکی در زیر آمده است . میدان الکتریکی (E) در یک نقطه برابر است با نیروی الکتریکی (F) که به بار آزمون (q) وارد می*شود تقسیم به اندازه بار آزمون. میدان الکتریکی ، یک کمیت برداری است و جهتش همان جهت نیروی وارد بر بار آزمون مثبت در آن نقطه می*باشد. واحد میدان الکتریکی نیوتن برکولن (N/C) می*باشد. تعریف میدان الکتریکی نشان می*دهد که واحد میدان الکتریکی ، نیرو بر بار یا به عبارت دقیقتر نیوتن بر کولن می*باشد. همچنین این تعریف از میدان تاکید می*کند که میدان بردار بوده و جهت آن جهت نیروی وارد بر بار آزمون مثبت می*باشد