منو مجبورم نکن - 3312157
مهره - 3312158
دیگه دستامو نگیر - 3312159
دل شوره - 3312160
خانه بی پرنده - 3312161
رده پا - 3312162
بغض - 3312163
بگو عشقم - 3312164
حالا وقتش نیست - 3312165
حرمت - 3312166
خواب دیدم - 3312167
خانه بی پرنده - 2211274