دومین حکم قصاص مرد همسرکشمرد جنایتکاری که در جریان دوئل مرگبار با همسرش او را با ۳۰ ضربه چاقو کشته بود به قصاص محکوم شد.
حوادث - صبح روز دهم فروردین سال 90 مردی در تماس با پلیس ۱۱۰ از قتل همسرش خبر داد. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در یکی از روستاهای شهرستان رباط کریم حاضر شدند. آن*ها پس از ورود به محل مورد نظر با جسد زن جوانی رو به رو شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.در نخستین بررسی*ها مشخص شد مقتول ۳۵ ساله که نرگس نام داشت اختلاف شدیدی با شوهرش داشته و چند بار از سوی او تهدید به قتل شده بود. در ادامه همسر مقتول به نام فیصل دستگیر شد که در بازجویی*ها به قتل نرگس اعتراف کرد.پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.مرد جنایتکار صبح روز ۲۱ دی ماه سال 90 پای میز محاکمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: «در تعطیلات نوروز برای دیدن خانواده همسرم به شهرستان رفتیم در آنجا او به من تهمت زد که با زنان دیگر ارتباط پنهانی دارم. من هم عصبانی شدم و نرگس را به قتل تهدید کردم. جلوی خانواده*اش به او گفتم وقتی به خانه برگردیم تو را تکه تکه می*کنم.شب حادثه تصمیم خودم را گرفته و کاردی را زیر بالشم مخفی کردم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم چاقو در دست نرگس است او مرا تهدید کرد و گفت: «نقشه*ات لو رفته و حالا من تو را می*کشم.» به طرفم حمله کرد که چاقو را از دستش گرفته و چندین ضربه به بدنش وارد کردم وقتی از مرگش مطمئن شدم با پلیس تماس گرفته و موضوع را به آن*ها اطلاع دادم.»قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ۴ قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم و با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیاي دم فیصل را به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.با اعتراض متهم به حکم مجازاتش پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دادگاه حکم اعدام را به دلیل مطرح نشدن تقاضای پدر مقتول در دادگاه نقص کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.هفته گذشته اولیای دم مقتول و متهم به دادگاه احضار شدند تا پرونده با رفع نقص و صدور حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شود . در جلسه محاکمه متهم با قبول اتهامش گفت : زمان قتل دچار جنون ادواری شده بود و هیچ کنترلی بر رفتارش نداشته است.پس از دفاعیات متهم و درخواست قصاص اولیای دم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و فیصل را برای دومین بار به قصاص محکوم کردند.