حوادث - به گزارش مهر، در این پرونده و بر اساس کیفرخواست صادر شده از دادسرا علی متهم به مباشرت در قتل حسنعلی و پدرش به نام سعید متهم به معاونت در قتل هستند. این جنایت در تاریخ 20 اسفندماه سال 89 در اسلامشهر رخ داد .در جلسه محاکمه متهمان اولیای دم با حضور در جایگاه برای متهمان تقاضای اشد مجازات را کردند. پسر مقتول اظهار داشت: من ابتدا با علی درگیر شدم که کارمان به کتک کاری رسید آنها ساعت 8 شب با مامور به مقابل خانه ما آمده که با دخالت مامور پلیس اختلاف ما حل شد اما چند ساعت بعد علی و پدرش با چوب و چاقو به مقابل خانه ما آمدند و پدرم را به قتل رساندند.در ادامه قاضی همتیار رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری با تفهیم اتهام به علی از او خواست به دفاع از خود بپردازد.پسر جوان نیز پس از حضور در جایگاه گفت: یک هفته قبل از این جنایت ما به آن محله اسباب کشی کرده بودیم . روز حادثه در حال رفتن به خانه بودم که پسر مقتول و دوستانش مرا کتک زدند. این درگیری تا شب ادامه داشت تا اینکه من با چاقو به مقابل در خانه مقتول رفتم.وقتی حسنعلی جلوی در آمد از او خواستم پسرش را صدا کند که بین ما درگیری رخ داد. من قصد کشتن او را نداشتم اما نمی دانم چگونه ضربه های کارد به بدنش اصابت کرد.در این جنایت من تنها بودم و پدرم هیچ نقشی در ماجرا نداشت.در ادامه جلسه دادگاه سعید با انکار اتهامات خود گفت: شب حادثه من در محل درگیری حضور نداشتم و به خاطر بیماری در خانه مانده بودم.پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکیل مدافع آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و علی را به قصاص و پدرش را به دو سال زندان محکوم کردند.با اعتراض متهمان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند.