حوادث - به گزارش مهر، در جلسه محاکمه متهمان، نماینده دادستان تهران از کیفرخواست صادره علیه متهم دفاع کرد و گفت: در این پرونده محسن به مباشرت و محمدرضا به معاونت در قتل متهم هستند و از سال 89 در بازداشت به سر می*برند. آنها متهم هستند مرد کابینت*سازی به نام منصور را به قتل رسانده و *اموال او را به سرقت برده و ادله جرم را مخفی*کرده*اند.بعد از اینکه اولیای*دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص کردند، محسن متهم ردیف اول از خودش دفاع کرد. او گفت: اتهام قتل را قبول دارم اما نمی*خواستم منصور را بکشم و قرار بود فقط به او تذکر بدهم. آن*طور که محمدرضا به من گفته* بود منصور طلبی از خاله محمدرضا داشت و چون نمی*توانست پول را از آن زن بگیرد، با مادر محمدرضا تماس می گرفت. محمدرضا خیلی نگران مادرش بود چون این زن قلبش با باتری کار می*کرد و هر استرسی می*توانست، باعث مرگش شود. وقتی محمدرضا از من کمک خواست همراهش رفتم تا با منصور صحبت کنیم.به محل که رسیدیم منصور نبود. ما منتظرش شدیم و وقتی آمد من با او درگیر شدم و قتل اتفاق افتاد. من از کرده* خودم به شدت پشیمان هستم و درخواست بخشش دارم. شب قبل از حادثه و صبح آن روز با محمدرضا به قهوه*خانه رفته و مقدار زیادی شیشه و قلیان کشیده بودیم همین هم باعث شد که من دست به قتل بزنم.سپس محمدرضا، متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد. او گفت: من اتهامم را قبول ندارم. روز حادثه فقط قرار بود با منصور صحبت کنیم. چون من نگران مادرم بودم و هربار که این مرد به مادرم زنگ می*زد او خیلی عصبی می*شد. من و منصور با هم کار می*کردیم. من کارگر او بودم. چندبار از او خواستم با مادرم تماس نگیرد. منصور اهمیتی نداد و به من گفت به تو ربطی ندارد. وقتی این حرف را زد، عصبی شدم و تصمیم گرفتم با محسن تماس بگیرم. موضوع را به او گفتم و قرار شد با هم به سراغ منصور برویم.متهم ادامه* داد: ما روز حادثه مقابل خانه مقتول منتظرش شدیم. وقتی آمد و وارد راه*پله ساختمان شد به دنبالش رفتم و گفتم کسی جلو در با تو کار دارد همین*که منصور بیرون آمد محسن به او حمله کرد و او را با شلیک گلوله کشت. من هیچ نقشی در قتل نداشتم و قرار هم نبود کسی کشته* شود.بعد از قتل جسد مقتول را در بیابان های چهاردانگه رها کردیم.در ادامه جلسه دادگاه، وکلای مدافع دو متهم، از موکلان خود دفاع کردند و هیات قضات شعبه 113 برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.قضات دادگاه محسن را به اتهام قتل به قصاص و به خاطر سرقت از مقتول به دو سال زندان محکوم کردند. محمدرضا نیز به اتهام معاونت در قتل به 10 سال زندان محکوم شد.با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی حکم مجازات محسن را تائید و حکم محمدرضا را نقض کردند.با نقض حکم این بار متهمان در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که قضات دادگاه کیفری محمدرضا را به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان محکوم کردند.با اعتراض محمدرضا به حکم مجازاتش پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان عالی کشور این بار حکم را تائید کردند.