حوادث - به گزارش مهر 23 تير ماه سال 87 ماموران پليس اسلامشهر در جريان قتل مرد 45 ساله اي به نام مهدي قرار گرفتند.در جريان بررسي*ها مشخص شد مقتول کارگر ساختماني نيمه کاره بوده که در جريان درگيري با يکي از همسايه*ها از ناحيه سر مجروح و پس از انتقال به بيمارستان جان باخته بود.در ادامه متهم به قتل به نام بهزاد 41 ساله دستگير و در بازجويي*هاي اوليه به درگيري با مقتول اعتراف کرد.پس از تحقيقات مقدماتي پرونده با صدور کيفرخواست براي محاکمه به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.در جلسه محاکمه نماينده دادستان با تشريح کيفرخواست براي متهم تقاضاي مجازات قانوني کرد.اولياي دم نيز خواستار قصاص بهزاد شدند. قاضي نورالله عزيزمحمدي رئيس شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران با تفهيم اتهامات بهزاد از او خواست به دفاع از خود بپردازد که متهم پس از قرارگرفتن در جايگاه، گفت: روز حادثه مقتول و همکارانش در حال کار در يک ساختمان نيمه کاره در همسايگي ما بودند چند بار از آنها خواستم سروصدا نکنند اما آنها به کار خود ادامه مي*دادند. من هم عصباني شده و از پشت بام بر روي کارگرها آب ريختم.مقتول نيز به طرف من سنگ پرتاب کرد. من نيز در دفاع از خود يک آجر به طرفش انداختم که فکر مي*کنم اين آجر به سرش خورد و باعث مرگ او شد. البته احتمال نيز دارد که آجري که خودش پرتاب کرده برگشته و به سرش اصابت کرده است.در ادامه يکي از شاهدان ماجرا در جايگاه حاضر شد و در تحقيقات گفت: من شاهد اين درگيري بودم اما متوجه نشدم چه کسي مقتول را با ضربه آجر کشت.پس از آخرين دفاعيات متهم و وکيل مدافعش قضات دادگاه براي صدور حکم وارد شور شده و متهم را با اکثريت راي به قصاص محکوم کردند. با اعتراض متهم پرونده براي بررسي حکم به ديوان عالي کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالي کشور حکم مجازات متهم را تائيد کردند