حوادث - به گزارش قانون، پنجم اسفند* ماه سال 90 با گزارش خبر یک د*رگیری د*ر شهر قد*س،ماموران به محل حاد*ثه اعزام شد*ند*. به محض رسید*ن ماموران د*ر محل د*رگیری مشخص شد* جوانی 27 ساله به نام یاسر د*ر این د*رگیری بر اثر اصابت ضربات چاقو به گرد*ن جان خود* را از د*ست د*اد*ه است و عاملان نزاع از محل د*رگیری فرار کرد*ه اند*.با توجه به اظهارات شاهد*ان د*ر صحنه عوامل د*رگیری چهره نگاری شد*ند* تا اینکه «حمید*» یکی از افراد* حاضر د*ر صحنه د*رگیری د*ستگیر شد*.....او د*ر اظهاراتش به ماموران گفت:«آن روز من و یوسف و مصطفی- د*و تن از د*وستانم- سر خیابان ایستاد*ه بود*یم که موتور مجتبی و یاسر با ما برخورد* کرد*.سر همین موضوع د*رگیر شد*یم.مجتبی به ما فحاشی کرد* به خاطر همین من و یوسف و مجتبی با هم د*رگیر شد*یم.کمی*آن طرف تر یاسر ایستاد*ه بود* که برای میانجیگری جلو آمد*، مصطفی جلوی او را گرفت و با هم د*رگیر شد*ند*.بعد* مصطفی با چاقویش چند* ضربه به گرد*ن یاسر زد*.بعد* هم سوار موتورش شد* و فرار کرد*.»با توجه به اظهارات حمید*،یوسف و مجتبی د*ستگیر شد*ند*.یوسف د*ر اظهاراتش به ماموران گفت:«د*ر این د*رگیری من و مصطفی با هم به یاسر ضربات چاقو را وارد* کرد*یم.»با توجه به اینکه مصطفی فرار کرد*ه بود* تلاش*ها برای د*ستگیری او همچنان اد*امه د*اشت.عاقبت 17 اسفند*ماه همان سال مصطفی د*ر حالی که د*ر خانه یکی از اقوامشان د*ر املش پنهان شد*ه بود* د*ستگیر شد* و به قتل یاسر اعتراف کرد*.با اعتراف مصطفی بازپرس د*اد*سرای جنایی برای او و یوسف به اتهام مباشرت د*ر قتل قرار مجرمیت صاد*ر کرد* که با تایید* قرار مجرمیت و صد*ور کیفرخواست پروند*ه برای محاکمه به شعبه 71 د*اد*گاه کیفری استان تهران فرستاد*ه شد*.صبح د*یروز به این پروند*ه د*ر جلسه ای به ریاست قاضی عزیزمحمد*ی و 4 قاضی مستشار رسید*گی شد*.د*ر ابتد*ای جلسه قاضی ثقفوری نمایند*ه د*اد*ستان با قرائت کیفرخواست عنوان کرد*:«د*ر این پروند*ه متهمان رد*یف اول به نام*های مصطفی 21 ساله و یوسف 23 ساله به مشارکت د*ر قتل یاسر و شرکت د*ر نزاع د*سته جمعی متهم هستند*ومتهمان رد*یف د*وم این پروند*ه به نام*های حمید* 23 ساله و مجتبی 23 ساله به مشارکت د*ر نزاع منجر به قتل متهم هستند*.همچنین رضا و عباس از اقوام متهم رد*یف اول پروند*ه متهم به مساعد*ت د*ر اختفای متهم رد*یف اول یعنی مصطفی هستند*که با توجه به محتوای پروند*ه و شواهد* موجود* تقاضای مجازات قانونی متهمان را د*ارم.»سپس قاضی عزیزمحمد*ی با تفهیم اتهام به مصطفی از او خواست د*ر جایگاه حاضر شود* و از خود*ش د*فاع کند*.مصطفی د*ر د*فاع از خود* گفت:«اتهاماتم را قبول د*ارم.من ضربات چاقو را وارد* کرد*م اما قصد* کشتن ند*اشتم.همه اش تقصیر مجتبی بود*.ما نمی*خواستیم د*عوا کنیم اما او با فحاشی کرد*ن ما را مجبور کرد* د*عوا کنیم.خود* مقتول هم اول چاقو د*ستش بود* و با ته چاقو یک ضربه به د*هن من زد* و د*ند*انم را شکست به خاطر همین مجبور شد*م ضربات را وارد* کنم. از کاری هم که کرد*ه ام پشیمانم.مقتول ورزشکار و قوی*هیکل بود*.» بعد* از مصطفی نوبت یوسف بود* تا از خود*ش د*فاع کند*.یوسف د*ر باره روز حاد*ثه گفت:«نزاع را قبول د*ارم اما قتل را قبول نمی*کنم.من تنها به خاطر د*وستم قتل را گرد*ن گرفتم اما فکر نمی*کرد*م کارم به اینجا کشید*ه شود*.»سپس حمید* د*رباره نزاع و د*رگیری بیان کرد*:«من اصلا چاقو ند*اشتم.من و یوسف و مجتبی با هم د*عوا می*کرد*یم و مصطفی و یاسر هم 10 متر آن طرف تر د*رگیر بود*ند*.من فقط فهمید*م که یاسر گفت آخ گرد*نم و بعد* مصطفی سوار بر موتور از آنجا خارج شد*.» قضات د*اد*گاه پس از شنید*ن اظهارات متهمان و وکلای د*فاع آنها برای صد*ور حکم وارد* شور شد*ند* و برای مصطفی به اتهام قتل حکم قصاص صاد*ر کرد*ند* و د*یگر متهمان را به تحمل 3 سال حبس محکوم کرد*ند*.