مرد 72 ساله و ارتباط نامشروع با دختران خردسال!/عکسبه گفته مقامات دادگاهی در کارونیانی شمالی مجرم 72 ساله به جرم سوء استفاده جنسی به کودکان دختر 5 ساله با اظهار پشیمانی خواستار بخشش از سوی مقامات دادگاه شد.
به گزارش واشنگتن پست ؛ آلبرت ریک 72 ساله که در شهر مونت گومری آمریکا از سال 1970 کودکان 5 ساله یا بالاتر را مورد تجاوز جنسی قرار می داد با اعتراف به جرم خود در اداره پلیس و خواستار گذشت و بخشش از مقامات پس از تشکیل جلسه امروز دادگاه شد.وی قربانیان خود را که از بستگان و خویشاوندان دور و نزدیک خود انتخاب می کرد از سال 1970 به مدت 4 دهه به انجام این عمل وقیحانه مبادرت می نمود و پس از گذشت سال ها عذاب وجدان و کابوس های شبانه اقدام به معرفی خود نزد پلیس نمود.
در حین برگزاری جلسه دادگاه یکی از مادرانی که فرزندش مورد حمله و تجاوز وی قرار گرفته بود به عنوان شاکی خواستار اجرای عدالت شد.بر اساس رای نهایی دادگاه وی به 15 سال حبس محکوم شد.