حوادث - به گزارش اعتماد، مجتبي سي و دو ساله كه پيش از اين سيزده فقره سابقه كيفري مربوط به سرقت و مواد مخدر در پرونده خود داشته است صبح ديروز در مقابل قضات شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران به تشريح آنچه كه در اواسط تيرماه پارسال در دره فرحزاد رخ داد پرداخت.جنايتي كه روز چهاردهم تيرماه سال 91 در دره فرحزاد به وقوع پيوست بر سر دو گوشي تلفن همراه بود كه متهم قصد داشت به زور آنها را از مقتول و دوستش بگيرد.روز گذشته و در جلسه محاكمه اين مرد نماينده دادستان ضمن قرائت متن كيفرخواست گفت: مجتبي 32 ساله، سابقه دار از تاريخ 24 تيرماه سال گذشته در بازداشت به سر مي برد كه با توجه به اقرار او در بازجويي ها و بازسازي صحنه قتل تقاضاي مجازات قانوني وي را دارم. پس از آن نوبت به اولياي دم مقتول بود كه در جايگاه حاضر شوند.آنها نيز خطاب به قضات دادگاه تقاضاي قصاص متهم را عنوان كردند و پس از آن نوبت به مجتبي رسيد تا از خود دفاع كند.او پس از حضور در جايگاه در تشريح روز جنايت ضمن قبول اتهاماتش گفت: من قتل را قبول دارم اما مرتكب زورگيري نشده ام. مقتول و دوستش مي خواستند دو گوشي تلفن همراه سرقتي را بفروشند كه بر سر اين موضوع با هم درگير شده و من با ضربه چاقو مقتول را به قتل رساندم. مقتول تصور مي كرد كه قصد سرقت از او را دارم و به همين دليل با دوستش به طرف من حمله ور شد.من هم به او چاقو زدم و پس از آن از محل فرار كردم. وي در ادامه درباره وضعيت خانوادگي اش نيز گفت: چند سالي است شيشه مصرف مي كنم و به همين دليل از خانواده ام طرد شده و در يك باغ متروكه در دره فرحزاد زندگي مي كنم. رييس دادگاه سپس از شاهد ماجرا خواست به تشريح روز حادثه بپردازد. او نيز پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: روز حادثه قرار بود مقتول نزد خانواده اش در دزفول برود.ما در حال عبور از باغ متروكه بوديم كه متهم سد راه ما شد و با تهديد چاقو قصد داشت پول هاي مجيد را بگيرد. مجيد نيز در برابر او مقاومت كرد كه در جريان اين درگيري متهم به قتل با چاقو ضربه يي به قلب دوستم وارد كرد و بعد از آن هم فرار كرد. در ادامه وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از او مدعي شد كه موكلش بيمار رواني است. او گفت: مجتبي يك بار در جريان درگيري با برادرش انگشت او را قطع كرده است، همچنين آثاري از سوختگي و جراحت روي بدن برادر و مادر متهم وجود دارد كه مجتبي آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي داده است به همين دليل از دادگاه تقاضا دارم او را براي بررسي سلامت روحي و رواني به پزشكي قانوني معرفي كند. پس از آخرين دفاعيات متهم، رييس دادگاه ختم جلسه را اعلام و همراه چهار قاضي مستشار براي صدور حكم وارد شور شدند./