حوادث - به گزارش قانون، نخستين پرونده مربوط به مردي است كه همسر صيغه اي خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.مهر ماه سال گذشته كشف جسد زني در بيابان*هاي اطراف كازرون به پليس گزارش شد. در ادامه تيمي*از ماموران خود را به محل حادثه رسانده و در بررسي*ها دريافتند، زن جوان با ضربه*هاي چاقو به قتل رسيده است.تحقيقات پليسي نشان داد، اين زن در محل ديگري به قتل رسيده و قاتل جسد را پس از جنايت به آنجا منتقل كرده بود.در ادامه با شناسايي هويت مقتول روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله تازه اي شد. تجسس*ها نشان داد، مقتول به نام زهرا چندي قبل به خاطر اختلافاتي كه با همسرش داشت از او جدا شده و با دوست همسرش عقد موقت كرده بود.با گذشت مدتي زهرا صيغه را فسخ كرده و قصد داشت دوباره با همسر سابقش ازدواج كند. همزمان با افشاي اين موضوع ماموران همسر سابق و صيغه اي مقتول را بازداشت كردند كه آنها در بازجويي*هاي مقدماتي منكر هر گونه اطلاعي از قتل شدند.تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه همسر صيغه اي زهرا لب به اعتراف گشود و گفت: وقتي زهرا از همسرش جدا شد من او را به عقد موقت خود درآوردم.در اين مدت نيز هر كاري از دستم بر مي*آمد براي او انجام مي*دادم تا زندگي راحتي داشته باشد.زماني كه مدت صيغه نامه تمام شد از او خواستم كه دوباره آن را تمديد كنيم كه قبول نكرد.وي افزود: ابتدا تصور مي*كردم كه به خاطر رفتارهايم اين تصميم را گرفته است اما بعد از مدتي متوجه شدم قصد دارد دوباره با همسر سابقش ازدواج كند.شنيدن اين موضوع خيلي آزارم داد به همين خاطر تصميم به انتقام گرفتم. روز حادثه سراغش رفتم و موضوع ازدواج را پرسيدم كه خودش هم به اين موضوع اعتراف كرد.در يك لحظه كنترلم را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به بدن زهرا زدم. او غرق در خون روي زمين افتاد. وقتي از مرگش مطمئن شدم جسد را به حاشيه شهر منتقل كردم. دوئل مرگبار با جوان مزاحمدومين پرونده مربوط به پسر جواني است كه در جريان درگيري مسلحانه با مزاحم خواهرش مرتكب قتل شده بود. اواخر فروردين امسال كارآگاهان پليس آگاهي كازرون در جريان تيراندازي مرگبار در اين شهر قرار گرفتند. ماموران زماني كه در محل حاضر شدند ،پي بردند مقتول به نام حسن 26 ساله بر اثر شليك گلوله به قتل رسيده است.تحقيقات محلي نشان داد، حسن در جريان تيراندازي در خانه زن تنهايي به نام نيلوفر به قتل رسيده است.در ادامه نيلوفر دستگير شد كه در همان بازجويي*هاي ابتدايي اعتراف كرد، قتل از سوي برادرش رخ داده است. با اين اعترافات عامل جنايت به نام ميثم نيز دستگير شد.ميثم در جريان تحقيقات گفت: روز حادثه وقتي به خانه خواهرم آمدم متوجه به*هم ريختگي خانه و آشفتگي خواهرم شدم.به موضوع مشكوك شده و به جست*وجوي خانه پرداخته و با مقتول رو به رو شدم. خواهرم مدعي شد حسن به زور وارد خانه شده و قصد آزار و اذيت او را داشته است. حسن اسلحه اي كه به همراه داشت را سمت من گرفت و شروع به شليك كرد. من هم در دفاع از خود تيراندازي كردم كه باعث مرگ جوان مزاحم شد.من در دفاع از خواهرم مرتكب اين قتل شدم. پرونده در دادگاه كيفريپس از تحقيقات از عاملان اين دو جنايت و بازسازي صحنه قتل ، براي دو مرد متهم به قتل كيفرخواست صادر شد و پرونده آنها با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان فارس فرستاده شد.