شوهر متوفي گفت: به اتفاق برادرم که از زيارت مشهد مقدس بازگشته و از تهران عازم خوزستان بوديم به خاطر نداشتن مبلغ 6 هزار تومان، کنترل*چي قطار همسرم را به پايين پرت کرد و موجب مرگ وي شد.مهدي طرفي*زاده افزود: در مسير تهران تا دورود کنترل*چي قطار به خاطر مبلغ 6 هزار تومان که نتوانستيم آن را پرداخت کنيم به مشاجره پرداخت که تعدادي از مسافران نيز متوجه شدند و يک خانواده روستايي اراکي که در بين راه همسفر ما شدند در جريان مشاجره کنترل*چي متوجه مشکل ما در پرداخت پول بليط شدند و مبلغ 10 هزار تومان کمک کردند که هزينه رفع گرسنگي بچه*ها شد.وي گفت: در ايستگاه دورود کنترل*چي قطار به مأموران پليس شکايت کرد که آنها ما را پياده کردند و پس از آنکه توضيح دادم که پول نداريم و در مقصد آن را پرداخت مي*کنيم مجدداً ما را سوار قطار کردند وگفت مهم نيست.شوهر متوفي ادامه داد: نيمه*هاي شب کنترل*چي قطار در ايستگاه سپيددشت ما را پياده کرد و در حالي که بچه در بغلم و ساک را به دست گرفته بودم و از قطار پياده شدم ناگهان در تاريکي شب شيئي را ديدم که به پايين پرت شد.وي افزود: در اين هنگام سربازان پليس به سرعت به طرفم آمدند، از آنان پرسيدم چي شده که گفتند مواظب باش بچه به پايين پرت نشود.طرفي*زاده گفت: آنان بچه را از بغلم گرفتند و من ديگر چيزي نفهميدم تا اينکه با آمبولانس به مرکز درماني اعزام شدم و متوجه نبودم کسي که بي*جان در داخل آمبولانس قرار دارد همسرم است و در مرکز درماني سپيددشت پس از آنکه سراغ همسرم و بچه*ها را گرفتم به دنبال گريه متولي درمانگاه سپيددشت متوجه شدم همسرم هنگام پرت شدن از قطار فوت شده است.وي گفت: همسرم اعتصام طرفي*زاده حدود 28 سال سن دارد و يک دختر 9 ساله و يک پسر حدوداً 3 ساله از وي به جا مانده است.وي گفت: شکايتي تسليم پليس کرده و پليس نيز اعلام کرد اقدامات قانوني در دست انجام است.