بیست سوالی ….؟
_ تو جیب جا میشه ؟

بله
_از جیب راحت در میاد ؟

بله
_glx ؟
افرین درسته !