میدان ولیعصر یکی از میدان*های اصلی شهر تهران است و در نقطه برخورد خیابان ولی*عصر، بلوار کریمخان زند و بلوار کشاورز قرار گرفته*است


میدان ولیعصر از سمت شمال شرقیمیدان ولیعصر از سمت جنوب غربیمیدان ولیعصر از سمت جنوب غربیمیدان ولیعصر از سمت شمال شرقیمیدان ولیعصر از سمت شمال شرقیمیدان ولیعصر از سمت شمال شرقیمیدان ولیعصر از سمت جنوب ‫(‬خیابان ‬ولیعصر – پهلوی ‫سابق)‬