امروز آخرین فرصت برای خرید بلوک سپرده گذاری

چهرشنبه:11/05/1391
به گزارش DayaN به نقل از خبریاب:
معاون نظارت و عملیات فرابورس ایرانبا بیان اینکه امروز آخرین فرصت برای درخواست خرید بلوک شرکت سپرده گذاری است گفت:کارگزاری سهم آشنا قصد دارد هشت دهم درصد از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویهوجوه را سه شنبه 17 مرداد از طریق بازار فرابورسبه صورت نقد و یکجا عرضه ­کند. به گزارش بورس نیوز، حسن محمدتباربا اعلام این خبر گفت: تعداد سهام مورد عرضه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه2 میلیون و 400 هزار سهم عادی معادل بلوک 0.8درصدی از سهام این شرکت است و قیمت پایه هر سهم آن 6 هزار و 800 ریال و ارزش کل آن16 میلیارد و 320 میلیون ریال تعیین شده است. محمد تباردر مورد ترکیب سهامداران این شرکت افزود: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت بورساوراق بهادار تهران و سازمان بورس اوراق بهادار هر کدام مالک 5 درصد، بانک ملیایران مالک 10 درصد، بانک ملت مالک 4.8درصد، شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن مالک 4.8 درصد سهام این شرکت هستند.وی تاکیدکرد: متقاضیان شرکت در رقابت می­ بایستی نسبت به اخذ موافقت از سازمان بورس اوراقبهادار اقدام نمایند. ورود سفارش به سامانه معاملات صرفا پس از اخذ موافقت کتبیمدیریت نظارت بر بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. بدین منظور کارگزاران متقاضیخرید سهام حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 11 مرداد فرصت دارند تا درخواستخود مبنی بر مشارکت در خرید بلوک مورد نظر را به دبیرخانه سازمان بورس و اوراقبهادار مدیریت نظارت بر بورس ها ارائه نمایند. محمد تباردر ادامه در خصوص اینکه چه کسانی می توانند در این رقابت شرکت کنند توضیح داد: برطبق اساسنامه شرکت هیچ سهامدار حقیقی و یا حقوقی نمی تواند بیش از 5 درصد از سهامشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد. تنها اشخاصی می توانند سهامدار شرکت باشند که نوع وموضوع فعالیت آنها برای مالکیت سهام شرکت، توسط سازمان بورس اوراق بهادار مجازشناخته شود.معاوننظارت و عملیات فرابورس یادآوری کرد: در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یاکارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معاملهاست. در این ارتباط کارگزار می­تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریداریا فروشنده دریافت کند. همچنین در صورت عدم انجام معامله کارگزار متخلف مکلف استکارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس وشرکت سپرده گذاری پرداخت کند.معاوننظارت و عملیات فرابورس در خصوص فعالیت این شرکت 300 میلیارد ریالی توضیح داد: اینشرکت در زمینه افتتاح و نگهداری حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس،بورس های اوراق بهادار و کالایی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت سوابق،کدگذاری، نگهداری، تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده دربورس های کالایی و سایر ابزارهای مالی ... فعالیت دارد.