اعضای بدن آتش نشان فداکار اهدا می شود / تائید مرگ مغزی از سوی پزشکاناعضای بدن آتش نشان فداکار به بیماران نیازمند اهدا می شود.به گزارش خبرنگار مهر، پس از تائید مرگ مغزی آتش نشان فداکار تهرانی از سوی پزشکان و رضایت خانواده او، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا می شود.فردا این آتش نشان به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده می شود تا پس از آزمایش های لازم اعضای بدن او اهدا شود.آتش نشان فداکار دیروز در جریان نجات جان یک دختر 9 ساله از میان دود و آتش ، ماسک اکسیژن خود را بر روی دهان آن دختر گذاشت./مهر