زن شیاد، آب طلای شفابخش می*ساختدختر جوانی كه به بهانه درمان یك زن میانسال با آب طلای شفابخش، او را فریب داده و طلای میلیونی*اش را سرقت و فرار كرده است، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. جام جم- چند روز پیش زن میانسالی با حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران از دختری به اتهام سرقت طلاهایش شكایت كرد.شاكی گفت: روز حادثه پس از خرید در حال بازگشت به خانه بودم كه دختر جوانی به قصد كمك، بخشی از وسایل را از من گرفت و مرا تا خانه ام همراهی كرد. بابت لطف دختر جوان، او را به خانه ام دعوت كردم. هنگام گفت وگو با یكدیگر وقتی متوجه شد مدت هاست از درد كمر رنج می برم، ادعا كرد می تواند مرا درمان كند، چرا كه در هندوستان پیش یك مرتاض هندی معروف شیوه های درمانی مختلف را یاد گرفته و چند نفری را نیز درمان كرده است.زن میانسال اضافه كرد: دختر جوان گفت بیماری من فقط با طلادرمانی مداوا می شود و درباره آن توضیحاتی داد كه قبول كردم او با این شیوه مرا درمان كند. طبق خواسته او ابتدا یك تشت پر از آب برایش فراهم كردم. سپس یك النگوی طلایش را در آب انداخت و وردهایی خواند و پس از نیم ساعت خواست من هم طلاهایم را در آب بیندازم تا آب طلای شفابخش موثری فراهم كند.شاكی یادآور شد: بعد از آن كه طلاهایم را كه ده میلیون تومان ارزش داشت، در تشت آب ریختم، خواست پارچه ای روی آن بیندازم. سپس از من خواست او را تنها بگذارم تا وردهای بیشتری روی آب طلای شفابخش بخواند. بعد از مدتی، وقتی به اتاق بازگشتم، دختر جوان ادعا كرد، باید یك شبانه روز پارچه روی تشت آب بماند و قول داد فردا دوباره به خانه ام می آید و پس از خواندن ورد، پارچه را از روی تشت برمی دارد.وی خاطرنشان كرد: 28 ساعت گذشت اما خبری از دختر جوان نشد. بنابراین خودم پارچه سفید را برداشتم تا از آب طلای شفابخش استفاده كنم كه دیدم اثری از طلاها نیست و دختر جوان طلاهایم را سرقت كرده است.با طرح این شكایت و ارسال پرونده به مركز پلیس، چهره نگاری رایانه ای از دختر سارق انجام و تحقیقات پلیسی برای دستگیری متهم فراری آغاز شد./جام جم آنلاین