شرح دلپذیر محمد صالح*علا از اولین باری که عاشق شد


محمد صالح*علا، مجری معروف تلویزیون كه او را با برنامه خوب «چند قدم مانده به صبح» به یاد داریم در شماره جدید مجله كتاب پنجشنبه یك متن عاشقانه درباره خودش نوشته است كه بدون هیچ توضیح اضافه آن را می*خوانیم...


محمد صالح*علا، مجری معروف تلویزیون كه او را با برنامه خوب «چند قدم مانده به صبح» به یاد داریم در شماره جدید مجله كتاب پنجشنبه یك متن عاشقانه درباره خودش نوشته است كه بدون هیچ توضیح اضافه آن را می*خوانیم:

پنجشنبه 14 اسفند ساعت 11 صبح من عاشق شدم، هوا ابری بود و همه باران*های عالم سر من می*ریخت. گفتن از آن روز كه عاشق شدم چه خوب است. مثل این است كه روی زخمی را بخارانی نه بیشتر.
عشق مثل دامنی گر گرفته است، هر طرف كه می*دوی شعله*ورتر می*شوی. چیزی به ظهر نمانده بود. تا 3 شمردم و پنجره را باز كردم و ناگهان عاشق شدم. روزی كه من عاشق شدم عالم توفانی شد. پنجره*ها و درها باز و بسته *شدند و شرق و شروق به هم خوردند. شیشه*ها *ریختند و آینه ترك برداشت. قیامت بود. روزی كه من عاشق شدم دریای مازندران با جنگل و اغلب درختان عازم من بودند.

كوه*ها كج و مج می*شدند. غوغایی بود. آن روز اگر به اصفهان می*رفتم شیراز به استقبالم می*آمد. من تا 3 شمردم و پنجره را باز كردم. از همه جا صدای اذان می*آمد، من هم از روی سپاسگزاری دولا شدم و دست خودم را بوسیدم. همان دست كه پنجره را باز كرده بود. من با وضو عاشق شدم. چون خودم پیش*پیش خبر داشتم. می*دانستم حافظ برایم پیغام داده بود. دانشجو بودم.
دانشجوی كارگردانی. عشق از جمله پدیده*هایی است كه معدود نمی*شود. عشق اول، دوم، سوم و...ندارد؛ یعنی عشق یكی است و آدمی تنها یك*بار عاشق می*شود، چنان*كه آن روز پنجشنبه 14اسفند، من عاشق شدم، چنان كه عصاره آن عشق 30 و چندساله است و یك پسر دارد.