مجموعه «بگذار مثل ابرها زندگی کنم» از گزیده شعرهای عاشقانه کرهای با ترجمه پونه ندایی منتشر شد. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، مجموعه اشعار «بگذار مثل ابرها زندگی کنم» با ترجمه پونه ندایی در 5 دفتر و با اشعار بیش از 60 شاعر کرهای منتشر شده است و اولین کتابی است که در ایران مخاطبان را با انواع شعرهای کرهای آشنا میکند.
این مجموعه از نسخه انگلیسی زبان ترجمه شده است و شناختی درباره موضوع، درونمایه و شیوههای بیان و ابراز در شعر معاصر کرهای به خوانندگان ارائه میدهد. بیشتر این شعرها از میان شعرهای معروف و بسیار خوانده شده، انتخاب شدهاند.
شعر کرهای به طور کلی با عشق و نزدیکی به طبیعت شناخته شده است. نگاه به شعر قدیم و جدید کره نشان میدهد که درونمایه شعرها درباره طبیعت است. نوستالژی و حس محبت نسبت به طبیعت در بسیاری از شعرهای کرهای برجسته است.
کره رسم گوشهنشینی دارد و به این گونه شاعر خود را به حومه شهر بازنشسته میکرد و این به عنوان نوعی فرار از دنیای مادی و جستوجوی طریقت قلمداد میشود. شاعر کرهای به اتفاقات آرامی که در طبیعت، فصلها و زمان روی میدهد حساس است و همچنین گذرا بودن زندگی بشری را تیزبینانه درک میکند.
بیشترین منبع الهام شاعر کرهای طبیعت است و در دهههای اخیر، پس از جنگ کره، شاعران کرهای به مسائل روز و جنبههای عملی زندگی و موقعیت انسان در زندگی مدرن توجه داشتهاند و بنابراین نتوانستهاند دور از رخدادهای این جهان پر تغییر بمانند.
در این کتاب شعرهایی از شاعران کُره همچون بیون یونگ رو، هام هیونگ سو، کانگ وو شیک، کیم نام جو، کیم یونگ رانگ، لی یوک سا، پارک جی چون، شین سوک جونگ، دونگ میونگ کیم و یونگ دون جو به همراه معرفی کوتاهی از هر یک از این شاعران درج شده است.
در شعری از این مجموعه میخوانیم:
«تپهها مرا احاطه میکنند
بگذار زندگیام را زندگی کنم
دانه بکارم
زمین شخم بزنم
خانهای پایین تپه بسازم
دختران و پسرانی به دنیا بیاورم
کنار دیوار کاهگلی کدو تنبل بکارم
مثل رزهای وحشی زندگی کنم
مثل خاراگوش زندگی کنم
تپهها مرا احاطه می کنند
بگذار مثل ابرهای زندگی کنم
زندگی مثل بادها زندگی کنم
زندگی خیلی زود
مثل ماه
رو به زوال میرود.»
«بگذار مثل ابرها زندگی کنم» با 131 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 4500 تومان از سوی انتشارات امرود منتشر شده است.