به گزارش جام اقتصادی به نقل از شین هوا، اگر اوضاع اقتصادی در آمریکا وخیم*تر شود، میزان صادرات چین به آمریکا کاهش می یابد و این مسئله*ای است که چین را به شدت نگران کرده است.


یک سوم از بدهی های آمریکا در اختیار چینی*ها است. این کشور هزار و 277 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی در اختیار دارد. اگر توافقی بر سر افزایش سقف بدهی آمریکا به دست نیاید، چین به شدت متضرر خواهد شد.


بر اساس این گزارش، بعید است که اولویت دولت آمریکا در صورت ناتوانی در بازپرداخت بدهی*هایش، بازپرداخت بهره این بدهی باشد.

اگردولت آمریکا به راه حلی دست نیابد، ارزش دلار به شدت سقوط خواهد کرد و این درحالیست که چین 3 هزار و 500 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اگر ارزش دلار سقوط کند، ارزش دارایی*های چین کمتر می*شود.

اگر اوضاع اقتصادی در آمریکا وخیم*تر شود، میزان صادرات چین به آمریکا ممکن است افت شدید نشان دهد، زیرا شاهد کند شدن میزان مصرف در آمریکا در دراز مدت خواهیم بود و این مسئله*ای است که چین به شدت نگران آن شده است