ه گزارش جام اقتصادی، از ديويد کامرون، نخست وزير انگليس خواسته شده است تا دستور دهد در زمينه گسترش فقر و علل آن تحقيقات رسمي انجام شود.
اين درخواست پس از آن مطرح شد که معلوم شد شمار افرادي که براي رفع گرسنگي خود به بانک*هاي توزيع غذا مراجعه کرده*اند در طول يک سال سه برابر شده است.


موسسه خيريه «تراسل تراست» اعلام کرد که اين موسسه در فاصله ماه آوريل تا سپتامبر، ۳۵۵ هزار بسته غذايي بين شهروندان توزيع کرده است.

به گزارش اين موسسه، اين رقم از مجموع تعداد بسته*هايي که در سال گذشته ميلادي توزيع شد، بيشتر است.

اين موسسه خيريه خاطر نشان کرد، مردم به دليل کاهش دستمزدها، پايين بودن سطح رفاه و تاخير در پرداخت مزايا که سختي*هاي جدي را براي مردم موجب شده است، به طور فزاينده*اي به بانک*هاي غذا مراجعه مي*کنند.

کريس مولد، مدير اجرايي موسسه تراسل تراست گفت : « سطح فقر غذايي در انگليس قابل قبول نيست. اين يک رسوايي است که سختي براي هزاران نفر را موجب شده*است. وقت آن است تا تحقيقاتي رسمي و عميق درباره علت فقر مواد غذايي و مراجعه مردم به بانک*هاي غذا انجام شود.»

موسسه خيريه بين المللي آکسفام نيز دليل افزايش مراجعه مردم به بانک*هاي غذا را شکاف گسترده در ميان شبکه تامين اجتماعي انگليس دانست و تحقيقات در اين*باره را خواستار شد .


مارک گولدرينگ، مدير اجرايي آکسفام خاطر نشان کرد : « افزايش مراجعه کنندگان به بانک*هاي غذا نشان مي*دهد ما در انگليس با واقعيتي تکان دهنده در زمينه فقر و سختي و گرسنگي در سطحي گسترده، روبرو هستيم.»

بنابر آمارهاي موسسه تراسل، تغييرات در مزايا، گرسنگي يکي از هر پنج نفر از جمعيت ۶۵ هزار و ۱۷۷ نفري را موجب شده است که در نيمه اول سال ميلادي جاري به بانک*هاي غذا مراجعه کرده*اند . اين در حالي است که اين آمار در سال گذشته ميلادي در همين مدت ۱۴ هزار و ۸۹۷ نفر (۱۴ درصد) گزارش شده بود.

تاخير در پرداخت مزايا همچنين موجب شده است تا در فاصله ماه آوريل تا پايان سپتامبر ۱۱۷ هزار و ۴۴۲ نفر (۳۵ درصد) به بانک*هاي غذا مراجعه کنند، اين رقم در مقايسه با سال گذشته ميلادي ۳۵ هزار و ۵۹۷ نفر (۳۳ درصد ) گزارش شده بود.

رئيس موسسه خيريه تراسل هشدار داد، افزايش هزينه*هاي زندگي و عدم افزايش دستمزدها و همچنين افزايش بهاي انرژي مردم را وادار ساخته است تا بين گرما و خوراک در طول زمستان يکي را انتخاب کنند.

وي افزود : « ما درباره مادراني حرف مي*زنيم که ظاهرا بنا به دلايل غير منطقي روزها گرسنه مانده*اند و يا افرادي که پس از عمل جراحي سنگين براي جويا شدن علت قطع و يا تاخير در پرداخت مزاياي خود مجبور به ترک بيمارستان هستند.»