زاهدان رادرقدیم دزدآب می گفته اند.این شهرکه کوههاآن رااحاطه کرده اندقدمتی 85ساله بیشترندارد.
سالخوردگان دزدآب رابه خوبی می شناسندکه دربرخی نقاط آب بصورت چشمه بیرون آمده ودرقدری آنسوتر درزمین فرورفته وبه همین دلیل دزداب خوانده شده است.درگذشته ای دورزندگی دراین منطقه در درون قلعه ای کوچک درکوههای شمال شهرزاهدان جریان داشته ومردم درحوالی قلعه به کارکشاورزی وتجارت مشغول بوده وازطریق امرارمعاشمیکرده اند.احداث راه آهن کویته به دزداب اولین عامل پیدایش شهرمی باشد.
کارگران راه آهن یعنی هندی هااولین پایه گذاران شهردرموقعیت کنونی اند.آنان به زندگی مسالت آمیزی درکنارمسلمانان ادامه داده ومعماری خاص هندی همراه باابزارهای ساختمانی ازچوب صندل ،آجر،آهن ورنگ واردایران شد.
درسال1302هجری سمشی کابینه دستوربه آبادانی شهرداده ودرسال 1309هجری شمسی بنابه پیشنهادتیمسارجهانبانی نام شهربه زاهدان تغییریافت.هرچندنقشه اولیه شهرزاهدان توسط یک مهندس ازشهرکویته پاکستان طراحی گردیدولی معماران ایرانی بافت کلی شهررابراساس معماری شهرهای تاریخی به زاهدان باعث شده تااین شهربه عنوان مرکزاستان سیستان وبلوچستان انتخاب گردد.امروززاهدان باجمعیتی بیش از600هزارنفربادانشگاههای بزرگ دولتی،آزاد،پیام نور،علوم قرآنی ،حوزه علمیه امام صادق(ع)ودانشکده های زیرمجموعه وپژهشکده های مختلف یک شهردانشگاهی شناخته می شود.