به سلامتی پدر و مادر
که همیشه از آرزوهاشون گذشتند بخاطر آرزوهای بچه هاشون..

به سلامتی خودمون که خیلی وقت هافقط سکوت کردیم و هیچ حرفی نزدیم ..

سلامتی اونی که هیچ وقت حالمونو نمی پرسهچون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره ....

به سلامتی خودم که بودنم واسه هیشکی مهم نیست ....

سلامتی اونایی که خیلی تنهاننه که نمیتونن با کسی باشنفقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن ....

به سلامتی اونایی که غصه هاشونو با خودشونقسمت میکنن و شادی های هاشونو با بقیه .....

سلامتی اونایی که اول فکر کردیم یک رنگن ولیبعد فهمیدیم مداد رنگی 46 رنگن :|..

به سلامتی پژمان جمشیدیکه با وجود قرمز بودنش ، دل آبی ها رو هم به دست آورد .....

به سلامتی اونی که همه جای زندگیش کم اورد جز رفاقت ....

به سلامتی رفیقای دیروز ..... که شدن غریبه های امروز ..


منبع : اس ام اس یاب