اميرالمومنين پيرمرد كوري از اهل ذمه را ديدند كه گدايي مي كند.فرمودند:اين چرا گدايي مي كند؟گفتند:مردي يهودي .تا وقتي توانسته كار كرده ، حالا ناتوان شده و گدايي مي كند.فرمود: عجب تا وقتي كه مي توانست، كار كرد، حالا كه نمي تواند،گدايي كند؟!دستور دادند از بيت المال چيزي برايش مقرر كردند.اين در واقع نوعي بازنشستگي است.