هر تابع خطی بصورت y=ax+b که در آن a مخالف صفر باشد، تابعی یک به یک است.

چرا باید aمخالف صفر باشد؟