از زندگی آموختم مهم نیست که آرزوهایم برآورده می شوند یا نه، مهم این است که باید آرزو کنم همیشه.

از زندگی آموختم روزهایی هست که زندگی سخت و طاقت فرسا می شود روزهایی هست که احساس می کنم دیگر توان پیشروی ندارم و

باید تسلیم شوم در این روزهای سخت فقط یک چیز می تواند من را به آینده ای روشن برساند و آن چیزی نیست جز ذخیره ی امیدی که برای

خود نگاه داشته ام!

از زندگی آموختم که گاهی اوقات لازم است برای حفظ حرمت افراد، خود را به کوری بزنم و یا سنگینی گوش را برای نشنیدن کلام خطای افراد

بهانه سازم. بسیاری اوقات باید خود را به خنگی و نادانی بزنم و با وجود مطلع بودن دروغگویی، دروغش را بگوید و دلش آرام بگیرد.
از زندگی آموختم که مهم نیست چقدر پول کم دارم و یا در کدام آزمون ها قبول نشده ام! مهم این است که آنچه را که دارم دوست داشته

باشم و به خالق هستی نشان بدهم که آمادگی و شایستگی عشق ورزیدن به کوچکترین نعمت ها را دارم.
از زندگی آموختم که هرگز عزیزی را به خاطر خطایی ترک نکنم قیمت آن ها خیلی بیشتر از هزاران خطایی است که ممکن است

مرتکب شوند.
از زندگی آموختم اگر کلاس سوم ابتدایی خط کش خوردم اگر در دبیرستان دبیری و یا در دانشگاه استادی به من سخت گرفت

ناراحت و خشمگین نشوم چون زندگی از هر معلمی سختگیرتر است و درس و مدرسه که تمام شود، تازه امتحان واقعی شروع می شود.[CENTER]

از زندگی آموختم [COLOR=#008000]باید قدم در جاده بگذارم[/COLOR][COLOR=#ff0000]حتی اگر هزاران بار زمین بخورم.[/COLOR][/CENTER]