یک کارشناس امور اجتماعی گفت: اگر ما کودکان را تربیت نکنیم، در نوجوانی دل به فرهنگ خارجی سپرده و رفتاری دور از انتظار انجام می*دهند و لباس موردنظر جامعه را نپوشیده و غذاهای* بومی ما را نمی*خورند.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، انسان موجودی اجتماعی است به طوری که زندگی او در اجتماع است که نیازهای مادی و عاطفی وی را تأمین می*کند والبته قانون متضمن حفظ منافع و جلوگیری از تعدی به حقوق آحاد جامعه از سوی سایر افراد این شهر است.

اما در این میان افرادی هستند که قانون*شکنی را به صورت رفتار روزانه خود برگزیده*اند که این افراد اعمال ناهنجار و خلاف قانون خود را برای جلب توجه و نشان دادن خود انجام می*دهند.

بای کارشناس امور اجتماعی در این*باره گفت: کودکان از مادر، اراذل*واوباش متولد نمی*شوند. بلکه رفتار نادرست ما و جامعه آنان را به سوی این کار زشت سوق می*دهد. کودکان با تربیت نادرست و غفلت والدین و بی*توجهی بزرگان، معلمان و حتی سهل*انگاری مدیران ارشد فرهنگی،* مورد تهاجم فرهنگی قرارگرفته و از فرهنگ و تمدن خود بی*توجه می*شوند.

***رسانه*های بیگانه عامل بیشترین آسیب

بای افزود: وقتی که انسان*ها تحت تأثیر عناصر و رسانه*های دشمن قرارگرفته، رفتارهای غیرقابل قبولی را از خود نشان می*دهند. آنان تحت تبلیغات عناصر بیگانه خودباخته شده و به طور خواسته یا ناخودآگاه مطابق دستور دشمنان به قانون ستیزی درجامعه* می*پردازند.

*** تربیت صحیح، بهترین راه حل بازدارنده اوباش شدن

وی بیان کرد:* اگر ما کودکان را در خردسالی تربیت نکنیم، در نوجوانی دل به فرهنگ خارجی سپرده و رفتار دور از انتظاری را انجام می*دهند و لباس موردنظر جامعه ما را نپوشیده و غذاهای* بومی و محلی ما را نمی*خورند و همچنین مدل موهای خود را شبیه بیگانگان درمی*آورند و طوری رفتار می*کنند که در جامعه ما اصلا زندگی و رفت*وآمد نمی*کنند.

*** تأثیر ماهواره بر خراب شدن جوانان

این کارشناس امور اجتماعی اظهار داشت: عناصر فرهنگی بیگانه که از طریق سیستم*های ارتباطی به خصوص ماهواره تبلیغ می*شود، جوانان ما را به عنوان سربازان پیاده نظام دشمن تبدیل کرده و باعث می*شود که جوانان ما، مطابق الگوهای مورد علاقه اجتماع و باورهای دینی و همچنین آداب و رسوم ما را نه تنها نپذیرفته، بلکه متأسفانه در بعضی از اوقات، آداب ما را مورد تمسخر قرار می*دهند.

به گفته بای فیلم*های جنایی و کشتار که به راحتی شکل می*پذیرد، ترس از انجام این اقدامات را از بین می*برد و با تحریک هرچه بیشتر جوانانی با نام اوباش را به جامعه ما تحویل می*دهد.

*** ازدست رفتن اخلاق و دل* به بیگانه سپردن

بای ادامه داد:* اینان به اصول اخلاقی پایبند نبوده و دل به سودای بیگانگان داده و نسبت به عناصر فرهنگی خودی، رفتاری چون بیگانگان از خود نشان می*دهند و اینان به عنوان قانون*گریز، جامعه ستیزاند و هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و با ارزش*های اجتماعی مبارزه می*کنند.

بای در پایان خاطرنشان کرد: اگر این افراد به درستی تحت تعلیم آموزش*های صحیح قرار می*گرفتند،*هیچگاه دچار چنین انحرافی نشده و آینده*شان این*طور سیاه و تباه نمی*گردید.

به طور کلی رفتار و عمل هر کس، به تربیت و جایگاهی دارد که در آن بزرگ شده که مسلما کسی که در یک خانواده با اصل و نصب بزرگ شده باشد، آینده روشنی در انتظار او خواهد بود و مسئله آخر اینکه مقصر اصلی به بیراه کشیده شدن جوانان ما،*والدین و مسئولین نهادهای فرهنگی جامعه است. زیرا با غفلت*های خود باعث به انحراف کشیده* شدن فرزندان این سرزمین خواهد شد.