در نامه ای خطاب به رییس جمهور /
لاریجانی: واگذاری اوراق مشارکت برای اجرای طرح مهر ماندگار غیر قانونی است


اقتصاد کلان - فارس نوشت:

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به رییس جمهور با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر امام رضا (ع) و ایرادات قانونی آن خواستار اصلاح این بخش از مصوبه دولت شد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر امام رضا (ع) و ایرادات قانونی آن خواستار اصلاح این بخش از مصوبه دولت شد.
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی*نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب*نامه هیأت محترم وزیران به شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390، موضوع: «صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی*ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی* جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین*نامه اجرایی* آن، *مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر* قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می*گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در *قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی*الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به اینکه طبق بندهای(48) و (51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، انتشار اوراق مشارکت به صورت تفکیک شده و با احکامی متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند(1) مصوبه مذکور از حیث عدم رعایت تفکیک مذکور و در نتیجه نقض احکام مربوط به هر دسته خصوصاً حکم مربوط به مرجع تضمین اوراق مذکور، مغایر با قانون است.
2ـ با توجه به ماده(10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ مبنی بر ممنوعیت* «مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح*های مربوط» و نظر به اینکه در بندهای (48) و(51) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 طرح های مشخصی برای مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت معین شده است، بند(2) مصوبه مذکور مبنی بر الزام به مصرف 100% وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای تکمیل طرح*های مهر ماندگار، از حیث عدم تطابق کامل با طرح های مدنظر قانونگذار در بندهای مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی