حادثه > داخلی- گروه حوادث:
مردی که متهم است به*دنبال اسیدپاشی به*صورت عروسش، باعث کوری او شده، روز گذشته برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.

این محاکمه در شعبه17 دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد. پیش از این دادگاه رأی به قصاص چشمان مرد اسیدپاش داده بود اما با توجه به اینکه وکیل مدافع این مرد مدعی شده بود زن جوان دچار کوری مطلق نشده و کمی بینایی دارد، حکم قصاص نقض شده و پرونده بار دیگر به دادگاه فرستاده شده بود.روز گذشته وقتی مرد میانسال از زندان به دادگاه منتقل شد و در جایگاه قرار گرفت، مدعی شد که قصد اسیدپاشی به*صورت عروسش را نداشته است. اوگفت که از جدایی پسر و عروسش ناراحت بوده و وقتی برای دیدن نوه*اش به خانه عروسش می*رفته، اصرار می*کرده که او نزد شوهرش برگردد.روز حادثه نیز همین درخواست را از عروسش مطرح کرده اما وقتی با مخالفت او روبه*رو شده نفهمیده چه کار می*کند و وقتی به*خودش آمده که صورت عروسش با اسید سوخته بود. این مرد در جلسه دیروز نیز همان اظهارات قبلی*اش را درخصوص روز حادثه مطرح کرد و مدعی شد که قصد آزار رساندن به عروسش را نداشته و نمی*داند چه اتفاقی افتاده است.در این جلسه قضات به بررسی گزارش جدید پزشکی قانونی درخصوص کور بودن کامل چشم*های معصومه، شاکی پرونده پرداختند و با توجه به حضور وی در دادگاه، از نزدیک شاهد وضعیت چشمان او بودند. بدین*ترتیب در پایان جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات متهم را اخذ و ختم جلسه رسیدگی به پرونده را صادر کردند. براساس این گزارش، شهریور*ماه سال89 پدرشوهر معصومه به*دلیل اینکه وی از شوهرش جدا شده بود و حاضر نبود که با او زندگی کند، به*صورتش اسید پاشیده و باعث کوری چشمانش شده بود.