روش*های تحقیقات
تحقیقات روان*شناسی بر طبق استانداردهای روش علمی انجام و هم شامل کیفی کردارشناسی و هم وجوه آمار کمی گردیده تا به تولید و ارزیابی توضیحی فرضیات در ارتباط با پدیده*های روان*شناسی بپردازد. در جائیکه تحقیقات اخلاقی و حالت توسعه در یک دامنه فرضی تحقیق مجاز انجام گردد، پژوهش از طریق پروتکل*های آزمایشیدنبال می*شوند. تمایل روان*شناسی به التقاطی بودن باعث اقتباس دانش علمی از دیگر رشته*ها برای کمک به توضیح و درک پدیده*های روان*شناسی گردید.

تحقیقات کمی روان*شناسی باعث ایجاد طیفی وسیع از روش*های مشاهده*ای شامل تحقیقات عمل، کردارشناسی، قوم نگاری، توضیحات آماری، ساختاری شده و بدون ساختار مصاحبهها و مشاهدات شرکت*کنندگان گردید که منظور آن گردآوری اطلاعات غنی بدون غرض حاصل از آزمایش*های سنتی بود. ادامه تحقیقات عام روان*شناسی انسانی با تحقیق در روش*های قوم نگار، تاریخی و تاریخ نگار ادامه یافت.

تست جنبه*های مختلف عملکرد روان*شناسی زمینه*ای فوق*العاده از روان*شناسی معاصر است. روان سنجی و روش*های آماری غالب شامل انواع معروف تست*های استاندارد شده و همچنین آنهایی که یطور اتفاقی به مقتضی وضعیت و آزمایش شکل گرفته*اند، می*باشند.

تمرکز روانشناسان آکادمیک احتمالاً به*طور خالص بروی تحقیق و تئوری روان*شناسی با هدف فهم بیشتر روانشناسانه در زمینه*ای مشخص قرار دارد، این در حافهرست که دیگر روانشناسان بروی روان*شناسی کاربردی کار کرده تا چنین دانشی را برای سود آوری سریع و عملی گسترش دهند. به*هرحال، این دیدگاه*ها به*طور متقابل انحصاری نبوده و بیشتر روانشناسان هم درگیر تحقیقات و هم در بکار بردن روان*شناسی در مقاطع خاص کار خود مشغول بوده*اند. در میان بسیاری از انواع رشته*های روان*شناسی، هدف روان*شناسی بالینی توسعه کاربرد دانش روانشناسان و تجارب پژوهش*ها و روش*های آزمایش*ها که آن*ها به ساخت و بکار بستن ادامه دادند و همچنین بکارگیری موضوعات روان*شناسی انفرادی یا استفاده از روان*شناسی جهت کمک به دیگران می*باشد.

زمانیکه زمینه رغبت نیاز به آموزش خاص و دانش تخصصی خصوصاً در زمینه*های کاربردی دارد، تداعیات روان*شناسی به*طور عادی به ایجاد سازمانی حاکم جهت مدیریت نیازهای آموزشی می*پردازد. به همین شکل، نیازمندی*ها احتمالاً در درجات دانشگاهی روان*شناسی قرار دارند، طوری که دانش آموزان بتوانند به کسب علم کافی در زمینه*های مختلف اقدام نمایند. در کل، زمینه*های روان*شناسی عملی که در آن روانشناسان درمان را به دیگران توصیه می*کنند، همچنین نیاز به اعطای پروانه از سازمان*های منظم دولتی به روانشناسان نیز احساس می*شود.