قیمت مدل ها و برندهای برتر گوشی* تلفن همراه که بیش از یک میلیون تومان قیمت خورده*اند بر اساس میزان محبوبیت به شرح زیر است؛