بخدا دیگه شارژ کشیدن اینطوری ندیده بودیم!!!!


چقدرشبيه
آخییییییییی چقد خوب میچره چقدم شبیهشونه خخخخخخخخخخخ
فقط این گوسفند مدل بالا و اروپاییه