هیچ گاه شیشه خالی عطر را دور نیندازید.ان را در کشوی زیر جامه های خود بگذارید.رایحه دلپذیری به انها می بخشد.
یا می توانید شیشه خالی عطر را به وسیله نخی به داخل کمد لباس خود بیاویزید.محیط کمد و لباس ها ،بوی خوبی می گیرند.