راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
گروه حوادث بولتن نیوز - راننده ریو سفید در حال عکاسی از دختر موتور سوار به ناگهان از مسیر خارج و گوشه اتوبان چپ کرد


عاقبت عکاسی بی مورد