سال 1991 | 666 صفحه | ISBN: 9780471000051 | 14,1 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب “حساب دیفرانسیل و انتگرال” نوشته Tom Apostol، یک معرفی حساب دیفرانسیل و انتگرال می*باشد که تعادلی عالی میان تئوری و تکنیک*ها ایجاد کرده است.
در این کتاب، انتگرال*گیری قبل از مشتق*گیری انجام شده است که برگرفته از مدرن*ترین متون می*باشد اما از لحاظ تاریخی نیز صحیح است و بهترین روش برای ایجاد ارتباط صحیح میان انتگرال و مشتق می*باشد. اثبات تمام قضایای مهم ارائه شده است و قبل از آن مباحث شهودی و هندسی، به طور کلی مطرح شده اند.
ویرایش دوم کتاب، برهان*های با ارزش متوسط را معرفی می*کند و کاربردهای آنها را بیان می*کند.
همچنین شامل مباحث جبر خطی و تعداد زیادی از تمرین*های جدید و آسان می*باشد.این نسخه نیز همانند نسخه اول،* هر مفهوم جدید و مهم را در ابتدا از لحاظ تاریخی معرفی می*کند.برگ*های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می*دهند."فرانسوا ولتر"