برخلاف هشدار های کارشناسان در مورد خطرات ناشی از سوخت گیری LPG همچنان در شهر ورامین به صورت گسترده انجام می شود.