سال 2013 | 1432 صفحه | ISBN: 9780470648032 | 23,52 MB |


دانلود کتاب

معرفی: ویرایش سوم کتاب “جبر و مثلثات” Cynthia Young با کمک به خوانندگان برای غلبه بر موانع مشترک یادگیری و ایجاد اطمینان در توانایی آنها برای پیاده سازی ریاضیات، به اتصال شکاف میان کار در کلاس و کار در خانه ادامه می دهد.
این متن شامل ویژگی های واقعا منحصر به فرد و قوی می باشد و در سبکی روشن و واحد نوشته شده است که مستقیما با دانشجویان صحبت می کند و نحوه ارتباط برقرار کردن مدرسان در سخنرانی ها را بازتاب می کند.
در این بازبینی، Young با گنجاندن صدها تمرین اضافی، فرصت های بیشتر برای استفاده از فناوری و پروژه مدل سازی موضوعی، خوانندگان را قادر می سازد تا به یک فراگیر مستقل و موفق تبدیل شوند و بتوانند آنچه در کلاس یاد گرفته اند را در دنیای خارج از کلاس به کار ببندند.بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"