سلام
آقا ي معما ميدم هرکي تونست هلش کنه جايزه ميگيره (( اول دومم ))
(( نون بي نون ))
(( سين ))
(( توت بي مغز ))
(( نصب راست لوزي ))
(( يک ))
(( ته قبر ))
(( اول پنجمم از آخر ))
همه جواب بدن به اولين نفري ک ج درست بده جايزه ميدم