تصمیم به پیاده سازی اتوماسیون و مكانيزه كردن فرآیندهای اداری، حسابداری و سایر فرآیندها در هر سازمان مي*تواند بهترين و يا بدترين تصميم مدیران ارشد يك سازمان باشد، لذا انتخاب درست و صحیح نرم افزار حسابداری مناسب از اهميت بسزايي برخوردار است. بر همین اساس در اين مقاله تلاش می شود معيارهاي انتخاب يك نرم افزار حسابداری مناسب و كارآمد معرفیگردد. بسته**های نرم افزار حسابداری در محیط تجاری امروزی بعنوان ابزار*های استاندارد بشمار می آیند با این وجود، انتخاب نرم افزار مناسب برای هر سازمان به عنوان یک مبحث چالش برانگیز مطرح می*باشد. در این میان، قیمت و عملکرد غالبا به میزان قابل توجهی متفاوت هستند. تعیین آنکه کدامیک از نرم افزار های حسابداری بهترین تناسب را با سازمان شما خواهند داشت مشکل می*باشد. به علاوه یافتن نرم افزار حسابداری با ویژگی**های مناسب، به منظور کمک به تداوم عملیات اصلی حسابداری، همراه با عدم پیچیدگی آن نیازمند تجربه کافی در این زمینه می باشد لذا برای واضحتر شدن این مسئله به صورت خلاصه چند مورد از معیارهای انتخاب نرم افزار مناسب را در زیر بررسی می کنیم.

1- پاسخگويي به نياز
در انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب باید نيازهاي فعلي و آتي سازمان و چگونگي پاسخ دهي نرم افزار به آن ها مدنظر قرار گیرند. شركت*ها در برنامه*هاي آتي خود با توجه به توسعه و تغييرات احتمالي در فعاليت*هاي خود ممكن است نيازهاي متفاوتي داشته باشند. از اين رو انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب اين اطمينان را به وجود مي*آورد كه در صورت بالاتر رفتن حجم عمليات و يا ايجاد تغييرات در رويه و روش*هاي كاري، قابلیت پاسخگوي به نيازهاي جديد وجود خواهد داشت.

2- كيفيت عملكرد نرم*افزار
نكته ديگري كه بايد در هنگام انتخاب يك نرم افزار حسابداری به آن توجه كرد، سطح كيفي عملكرد برنامه است. اين معيار به كيفيت نرم افزار اشاره دارد و براساس آن انتخاب كننده هماهنگي كاركرد نرم افزار را با استانداردهای حسابداری و آنچه كه مدنظر دارد مورد بررسي قرار مي*دهد.

3- سرعت، سهولت، سادگي
در حالي كه سرعت عملكرد يكي از مهم*ترين معيارهاي انتخاب يك نرم افزار حسابداری تلقي مي*شود، نبايد سادگي و سهولت استفاده از يك برنامه نرم*افزاری را نيز از ياد برد.

4- سريع و زودرس
يك نرم افزار حسابداری كارآمد و مناسب بايد داراي منافع سريع و زودرس باشد چرا كه طولاني شدن دوره آموزش و استقرار نرم*افزارهای حسابداری، هزينه*های بسياري را به سازمان يا شركت تحميل مي*كند.

5- تجربيات ديگران
به سازمان*ها و شركت*هايي كه در جستجوي يك نرم افزار حسابداری مناسب هستند پيشنهاد مي*شود نظر كاربران فعلي نرم افزار مورد نظر خود را جويا شوند. استفاده شركت*هاي معتبر و شركت*هاي هم صنف از يك نرم افزار خاص و رضايت آنها از اين نرم افزار حسابداری مي*تواند اطمينان از شرايط كار واقعي و توانايي پاسخگويي به نيازهاي شركت را حاصل كند.

6- امنيت اطلاعات
ميزان امنيت نرم افزار از نظر محافظت اطلاعات یکی ديگر از معيارهاي انتخاب يك نرم افزار حسابداری است. اطلاعات حسابداری به عنوان دارايي اصلی شركت*ها در ارتباط با سيستم*های اطلاعاتی از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است و از اين رو قابليت نرم افزار از لحاظ حفاظت از اين اطلاعات در انتخاب آن اهميت ويژه*ای دارد.

7- پشتيباني شركت ارايه دهنده
يك نرم افزار حسابداری مناسب بايد از پشتيباني شركت ارايه دهنده آن نيز برخوردار باشد. نحوه ارايه خدمات پشتيبانی از سوي شركت*های ارايه كننده نرم افزار حسابداری در انتخاب آن از اهميت بسزايي برخوردار است. ايجاد اشكالات احتمالي در نرم افزار، باعث اختلال اساسي در گردش امور مالي مي*شود، از اين رو، امكان پشتيباني سريع و در دسترس براي شركت*ها بسيار حايز اهميت است.

8- كيفيت گزارشات
و در نهايت بايد ديد كه گزارشات سيستم حسابداری تا چه اندازه قابل قبول است. گزارشات حسابداری به عنوان خروجي نهايي نرم افزارهای حسابداری قلمداد مي*شود و امكان اخذ گزارش*هاي مورد نياز با شكل و حالت*هاي گوناگون از معيارهای مهم انتخاب كنندگان تلقي مي*شود.

منبع : نرم افزار مالی و حسابداری سایان